Rådgivningstjänster

BDbusiness

Förstudier innan programstart

Känsliga strategiska förändringar

En del förändringar är känsligare än andra. Några måste förbli hemliga fram till dess att organisationen är mogen att ta till sig dem. I de fallen kan en extern part vara viktig för att genomföra de förberedande stegen för ett strategiskt initiativ, så som en förstudie. Det skapar möjligheter för en objektiv bedömning och rapportering till ledning och personal. Denna rapport är dessutom ett utmärkt beslutsunderlag.

Vi har mycket stor erfarenhet av att göra strategiska förstudier från många organisationer och av att ta fram material som är bra nog för att vara underlag för en programstart.

Vi baserar vårat arbete på väl inarbetade etablerade metoder vilket har varit en avgörande framgångsfaktor för vårt resultat.

Politiskt känsliga initiativ

Förändringar som påverkar organisationen mycket kan var politiskt mycket känsliga. Komplexa organisationer tenderar till att vara politiskt känsliga. I sådana miljöer kan en tredje parts oberoende åsikt vara den enda möjligheten att få acceptans och förståelse för ett initiativ.

Med våra framgångsrika erfarenheter från stora, politiskt komplexa företag och organisationer är vi väl lämpade för sådana situationer.

Studier av en oberoende part

I vissa situationer, så som stora investeringsprogram, kan slutsatserna från en förstudie, förberedelsematerial eller ett Business Case inte uppfattas som tillräckligt av nyckelintressenter. I de lägena kan en oberoende studie vara det som skapar den avgörande trovärdigheten för ett initiativ. Det kan också erbjuda alternativa tillvägagångssätt nödvändiga för att säkerställa framgångsrika beslut, ett framgångsrikt genomförande och ett lyckat införande.

Vi erbjuder sådana studier med mycket god tillförlitlighet och kvalitet riktat till olika målgrupper.

Stora förändringsinitiativ med påverkan på affärsmodeller eller operativa modeller

De absolut mest kritiska förändringarna som företag går genom är troligen förändringarna de gör av sina affärsmodeller och sina operativa modeller. Dessa förändringar påverkar varje aspekt i företaget eller de påverkade delarna av företaget. All strategisk förändring måste förr eller senare ta sin startpunkt i en fundamental förståelse för dessa modeller.

Vi genomför studier fokuserade på de modeller som används nu och på målbildsmodeller. Dessa studier och den förståelse som de skapar är en av de allra viktigaste framgångsfaktorerna för ett strategiskt initiativ.

Artificiell Intelligens & självlärande system

Den idag pågående implementationstakten av Artificiell Intelligens och självlärande system är snabbare än någon annan förändring inom modern teknologi. Informationsteknologi som lär sig och utvecklas själv, självlärande system, har vunnit mark inom alla branscher och i snart sagt alla länder och stora utvecklingsinsatser göras av företag som Google, Apple och IPSOFT. Inom kort kommer dessa system vara en realitet i de allra flesta företag.

Medan teknologin och dess användningsområden är spännande och inspirerande, är själva implementationen av dem ofta svår.Installationen i pilotfaserna är ofta ganska enkel och rättfram, medan de efterkommande faserna, integrationen mot andra system och de etiska implikationerna kan vara rent förgörande i flera perspektiv.

Vi tillhandahåller rådgivning och stöd inom följande områden när man överväger en implementation:

Strategi & Konsekvenser

Vilka strategier bör man överväga när man skall implementera Artificiell Intelligens och självlärande system?

Vilka konsekvenser får en övervägd strategi i jämförelse med andra möjligheter?

Skall en implementation genomföras som ett projekt eller ett program och varför skall man välja det ena före det andra?

Etiska överväganden

När man implementerar Artificiell Intelligens bör konsekvenserna bli att personal och konsulter kan frigöras för andra uppgifter. Från ett ledningsperspektiv öppnar detta även möjligheter för att rationalisera bort personal. En annan möjlighet kan vara att behålla huvuddelen av den frigjorda personalen och omskola den mot mer offensiva uppgifter. Detta enskilda beslut kommer att ha en fundamental påverkan på en stor mängd aspekter och riktiga beslut innefattar inte bara rationaliseringsöverväganden utan också Corporate Social Responsibility mm.

Vi kan stödja er med rådgivning runt dessa frågor men också runt implementationsmetoder och hur man skall hantera tekniska utmaningar i samband med RFI och RFP processerna, val av produkt och hänsynstaganden vid integration i systemlandskapet.

Affärsarkitektur

Om ett program eller ett projekt syftar till att lösa frågan om att “göra saker rätt” syftar affärsarkitektur till att lösa frågan om att “göra rätt saker”. Att förstå vad företagets strategi syftar till och vilka mål som ska uppnås är viktigt för att sedan översätta detta till möjliggörande strukturer som levererar efter dessa. Detta är vad affärsarkitektur bidrar med. Vilka förmågor, processer, roller, färdigheter, lösningar och vilken organisation och information behöver företaget för att lyckas nå sina strategiska mål?

Affärsmodell

Affärsmodeller är ett effektivt sätt att visualisera hur en organisation levererar sitt värdeerbjudande till sina kunder, dvs. genomför sin strategi. Det är också ett effektivt verktyg att använda när man behöver genomföra sina strategiska förändringar. Hur kommer förändringen påverka vårt sätt att leverera våra värdeerbjudanden? Det här är bara en av många frågor som en genomarbetad affärsmodell kan hjälpa till att hitta svaren på, om den används rätt.

Business Process Management System

I dagens konkurrensutsatta affärsmiljö är lösningar för att automatisera uppgifter och stödja personal, så att processerna i företaget blir mer effektiva, ytterst viktiga. Business Process Management system (BPMS) är mycket effektiva när det gäller att leverera kundupplevelser på ett strukturerat sätt eller för att öka företagets interna operativa effektivitet. En BPMS plattform med Case Management funktionalitet är dessutom grunden till den digitala transformationen. Den möjliggör att man kan arbeta med ett kundärenden genom alla kanaler på ett transparent sätt.

Marknaden för BPMS har exploderat det senaste decenniet och det finns idag ett stort antal leverantörer av denna typ av system. Business Dynamics har arbetat inom detta område de senaste 15 åren och har samarbetat med de mest framgångsrika leverantörerna.

Vi tillhandahåller rådgivning inom följande områden:

Strategiinriktning

Exekverar organisationen i enlighet med företagets strategi?

Når man målen som ledningen har satt upp?

Vi kan säkerställa att en BPMS implementation säkrar strategiinriktningen, dvs. levererar enligt ditt företags fastställda strategi.

Kundupplevelse

Hur kan ert företag säkerställa att er strategi för kundupplevelse är förverkligad för era kunder?

Levererar ni era produkter och/eller tjänster på ett likartat och logiskt sätt till era kunder? Varje gång?

Operationell effektivitet

Fungerar eran interna effektivitet när det gäller front-, mid- och back- office så bra som det borde?

Har ni automatiserat era interna affärsprocesser fullt ut?

Har ni satt upp och använder KPIer/PPIer i era affärsprocesser så att ni enkelt kan se hur det går och vidta åtgärder?

Implementationsmetoder

Implementation av BPMS i organisationer är sällan enkelt. Utmaningen är många gånger att få affär och IT att arbeta tillsammans för att säkerställa leverans. Med vår metodik och erfarenhet kan vi säkerställa att införandet i ert företag blir en framgång.

Program eller Projekt

Vi stödjer våra kunder med olika typer av uppsättningar för att implementera BPMS. BPMS kan antingen användas som en kortsiktig, taktisk lösning där ett projekt behöver leverera ett värde. Det kan också användas som en långsiktig, strategisk lösning BPMS rullas ut och används för att stödja den övergripande strategin.

Ständigt förbättringsarbete

Om ditt företag beslutar sig för att använda BPM som plattform i sin långsiktiga strategiska inriktning, kan vi stödja er med att skapa alla nödvändiga strukturer som behövs, som business process governance etc.

Val av produkt och leverantör

Olika leverantörer och produkter har olika styrkor och svagheter. Beroende på din organisation och dess strategiska avsikt med att använda BPM, kan vi hjälpa er med att säkerställa att ni väljer rätt produkt, rätt leverantör och rätt systemintegratör. Utgångspunkten för detta är givetvis vad ni vill uppnå med er strategi och vilka krav detta ställer på affärs- och operativ- modell. Business Dynamics har en väl genomarbetad metod för hur man säkerställer just kravarbetet.

Om behov finns kan vi även stödja er genom hela upphandlingsprocessen med RFI och RFP.