Reviewer

BD stragegi

Operativa modeller

För att lyckas med en strategisk transformation är det av yttersta vikt att förstå både den nuvarande och den eftersträvade operativa modellen. Baserat på  våra erfarenheter från en mängd olika program har vi sett många olika tillvägagångssätt användas, både lyckade och mindre lyckade. En strategisk förändring som inte tar hänsyn till den operativa modellen kommer att få problem.

Vi genomför reviewer av operativa modeller före, under och efter en transformation och kan, kopplat till detta, erbjuda ytterligare tjänster för att säkra den operativa modellen baserat på resultatet av reviewn.

Affärsarkitektur

Om ett program eller ett projekt syftar till att “göra saker rätt”, syftar affärsarkitektur till att “göra rätt saker”. Vilka typer av förmågor, processer, roller, färdigheter, information, lösningar och organisation behöver företaget för att framgångsrikt nå sina strategiska mål?

Portfölj

Hantering och ledning av portföljen för förändringsinitiativ (projektportföljen) är en strategisk förmåga. Vi genomför reviewer baserade på existerande arbetssätt och jämför dem med ”best practice” och hur portföljen verkligen fungerar. Vi undersöker bland annat kunskap och färdigheter, processer, performance, mätetal och prioriteringsförmåga, men även andra saker, i nära samarbete med våra kunder.

Program

Program är per definition komplexa. De syftar till att facilitera strategiska transformationer. Det här innebär att det ofta är av yttersta vikt för organisationen. Därför bör de genomlysas med jämna mellanrum.

Vi genomför programreviewer där vi undersöker alla aspekter av programmet och ger konkreta råd om hur man undviker vanliga hot och mer speciella hinder.

Vi baserar våra reviewer på flera olika “best practice” så väl som på våra kunders specifika modeller.

Projekt

När ett viktigt projekt håller på att haverera är det bättre att vidta åtgärder tidigt än när det redan har kraschat. Men vilka är de rätta åtgärderna att vidta?

Vi genomför projektreviewer som tydligt kan peka ut svagheter med projektet samt föreslå åtgärder och alternativ. Baserat på resultaten från reviewn kan vill erbjuda ytterligare rådgivningstjänster, så som coaching, mentorskap och i exceptionella fall erbjuda stöd av en projektledare för att temporärt ta över projektet.

Förändringsmodeller

En förändringsmodell innehåller flera olika lager. Det strategiska lagret där portföljhantering och programledning ingår, det taktiska lagret där projektledning ingår och det operativa lagret där utvecklingsledning och arbetsledning ingår. Idag, när agila koncept introduceras eller redan finns i nästan alla organisationer, blir förändringsmodeller ännu mer komplexa än innan de agila metoderna introducerades. Den komplexitetshantering och koordinering som tidigare låg på projektnivå flyttas då obönhörligen till portföljnivå.

Vi genomför reviewer av hela förändringsmodeller och skapar tydliga rapporter med direkt användbara slutsatser för att möjliggöra ett ständigt förbättringsarbete med modellen.

Affärsmodell

Affärsmodeller är ett effektivt sätt att visualisera hur en organisation levererar sina värdeerbjudanden till sina kunder. Det är också ett effektivt verktyg för att genomföra interna förändringar. Hur kommer förändringen påverka vårt sätt att leverera vårt värdeerbjudande? Vilka möjliggörande strukturer måste finnas på plats? Detta är bara några av många frågor som en affärsmodell kan hjälpa till att ge svar på om den används rätt.